Pensjon og næringsinntekt for militære leger

Pensjonert KK Stig Akre har ført en diskusjon med Statens Pensjonskasse angående pensjonsrettigheter for militære leger som kan ha interesse for flere.

2010-11-15

Til SPK , Oslo
Pensjon fra SPK . Stig Akre
Spørsmål om rett til næringsinntekt uten pensjonsavkortning

Med den pågående (høsten 2010) rettsaken mot to pensjonerte stortingspolitikere som bakteppe, har jeg et spørmål vedr mine egne rettigheter som pensjonist fra stilling i Forsvaret. Jeg ber om en bekreftelse på informasjon som ble gitt i brev fra dere da jeg startet min forsvarspensjon: Næringsinntekt avkorter ikke pensjonen. Jeg ser på deres hjemmesider at "inntekt fra privat sektor" ikke påvirker pensjonen fra SPK. Privat sektor er arbeidsgiver som ikke har offentlig pensjonsordning: Ikke stillingen som sådan? Under offentlig sektor beskrives stilling med medlemskap, og ikke arbeidsgiver som sådan. Hva da med næringsinntekt utbetalt fra det offentlige? Dvs honorar for en jobb som ikke er tilmeldt offentlig pensjonsordning?

Så skriver jeg litt om Forsvarsansatte og tidlig pensjon, og om Stortingspolitikere og tidlig pensjon og avslutter med min bekymring:

Som tidligpensjonist kan man bli både bekymret og paranoid av den pågående rettsak der to avgåtte stortingsrepresentanter er tiltalt av Økokrim for "grov uaktosmhet" og gjort seg skyldig i "grovt bedrageri" i forbindelse med pensjonsutbetalingene. Her står striden blant annet om det er lov å ha næringsinntekt og hvor høy den kan være. Jeg ser paralleller til egen og andre forsvarspensjonisters situasjon, og har behov for en bekreftelse på at det faktisk er lov for en forsvarspensjonist å ha næringsinntekt, uten at statspensjonen avkortes, selv om næringsinntekten kommer fra "det offentlige". Jeg er kjent med at egne regler kommer tianvendelse når en fyller 67 år og at perioden 67-70 år reguleres særskilt (enn så lenge).

Mvh Stig Akre

Herunder siteres i sin helhet svar fra SPK:

2010-12-20

Stig Akre
Horten
INFORMASJON OM PENSJONSRETTIGHETER
Det er forskjell i regelverket i SPK og Pensjonsordning for Stortingsrepresentanter.
SPK skiller ikke på om næringsinntekt kommer fra privat eller offentlig sektor. Næringsinntekt fra det offentlige vil altså ikke redusere særalderspensjon. (min utheving). Dersom du blir ansatt på ordinære vilkår i det offentlige og blir innmeldt i en offentlig pensjonsordning, vil pensjonen bli redusert. Dersom du har flere spørmål, kontakt Personservice.

Mvh
Torgeir Engebakken,
kundebehandler

Konklusjonen blir således at pensjonerte militærleger lovlig og ubegrenset benyttes som innleide leger på innrykk og sesjon.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: