Ny særavtale

Den Norske Legeforening og Forsvaret har inngått en ny særavtale om militært ansatte leger i full stilling med redusert arbeidstid med gyldighet til 2011-02-28. Avtalen kommer til erstatning fra avtalen av 1999.

Avtalen viderefører i stor grad tidligere avtale. En nyhet som er ved å merke seg er at tid utover redusert bundet arbeidstid lønnes per time tilsvarende som for den reduserte bundne arbeidstiden opp til 75 timer per kvartal og ikke per måned som tidligere.

Videre klargjorde Forsvaret at det ikke var deres hensikt å nedlegge ordningen med tilsetting av leger etter ordningen med redusert bundet arbeidstid som har sikret Forsvaret god tilgang på leger siden den ble etablert av Stortinget i 1955.

I en protokolltilførsel understreket KOL. BFO og NFF viktigheten av at personellet har et tilsettingsforhold som ivaretar deres rettigheter og plikter som arbeidstagere. En sentral tilsetting i FSAN av alle innen stillingskategorien som omfattes av RBA antas ikke å ivareta dette behovet. Tilsetting bør skje i forsvarsgren og disponering til DIF/tilsvarende. Dette gir også DIF-sjef/tilsvarende forutsigbarhet i forhold til ressurser og reell kommandomyndighet over personellet.

Du kan laste ned avtalen her og protokollen her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: