Meritterende militærlegetjeneste

En arbeidsgruppe nedsatt av Forsvaret og Legeforeningen om meritterende tjeneste har avgitt sin innstilling. Raporten ble høytidelig underskrevet av Presidenten i Legeforeningen og Sanitetssjefen den 17. desember.

Arbeidsgruppen ble nedsatt i 2008 som en frukt av samarbeidsavtalen som ble undertegnet mellom Legeforeningen og Forsvaret den  30. april 2008.

Mandatet for argeidsgruppen var følgende:

I tråd med intensjonsavtalen som er inngått mellom Forsvaret og Den norske legeforeningen (Dnlf) (heretter benevnt partene) er det opprettet et samarbeid mellom partene for å etablere fleksible karriereveier og utdanningsmodeller for leger i Forsvaret i den hensikt at arbeidsvilkårene dermed styrkes, og Forsvaret fremstår som en attraktiv arbeidsgiver for leger. Mest mulig av den tjeneste, utdanning og kompetansehevning som foregår i regi av Forsvaret skal tilpasses slik at dette blir tellende ved søknad om godkjenning av spesialiteter som lege. Videre skal partene se på mulighetene for å kombinere arbeid i Forsvaret med et utdanningsløp mot en medisinsk spesialitet, herunder også se på muligheten for å gjøre tjenesten for vernepliktig akademisk befal meritterende.

Arbeidet har vært preget av en konstruktiv stemning og en rekke mulgihet for postiv endring er identifisert. Rapporten konkluderer med:

Ordningen som er skissert i denne rapporten skal utgjøre en komplett struktur som skal omfatte alle Forsvarets leger. Rapporten har primært tatt for seg tilrettelegging av faglig innhold i tjenesten slik at dette kan gjøres meritterende i henhold til gjeldende regelverk. Den langsiktige målsettingen for ordningen må være å etablere en struktur som er i stand til å ivareta merittering så vel som økonomiske forhold, faglig veiledning og oppfølging av legene. Oppbygging av den totale strukturen må naturlig følge etablering av godkjenning av merittering for tjeneste som militær lege på de ulike nivå.

Norsk Militærmedisinske Forening er meget positive til arbeidet som er utført. Utredningen med anbefalinger gir godt grunnlag for at militær legetjeneste skal kunne gjøres faglig mer interessant og kunne telle legers spesialutdannelse i relevante spesialiteter. Det gjenstår et betydelig arbeide mhp operasjonalisering av avtalen.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: