Utredning om VAB

Forsvarsdepartementet har gjennomført en utredning om Vernepliktig Akademisk Befal (VAB). Ordningen med vernepliktige leger har forsynt Forsvaret med yngre leger siden slutten av 1800-tallet. Ordningen har gjennom en årrekke vært utfordret og forsyner ikke Forsvaret med tilstrekkelig antall yngre leger. Videre har lønnsforhold vært svært utilfredsstillende (en betydelig lønnsnedgang sammenlignet med turnus og assistenlegejobb) og har sannsynlig en vesentlig betydning for at ordningen ikke tilfredsstiller Forsvarets behov. Ytterligere har ordningen ikke vært faglig attraktiv for yngre leger (sammenlignet med de som har fått fritak eller de som har avtjent siviltjeneste) og dette er kanskje den viktigste årsak til mangel på vernepliktige leger. Ordningen har vært diskutert, debattert og utredet en rekke ganger i løpet av de siste tiår. Flere utredninger er levert uten at Forsvarsdepartementet har tatt tilstrekkelig initiativ til å gjøre ordningen attraktiv for yngre leger eller tilfredsstillende ift. Forsvarets behov. For et par år siden bestemte til og med Forsvarsdepartementet at vernepliktige leger skulle degraderes fra løytnant til fenrik. Denne beslutningen ble heldigvis snudd. Den aktuell utredning inneholder en rekke interessante forslag, men vi avventer at Forsvarsdepartementet tar nødvendige grep for å gjøre ordningen faglig og lønnsmessig attraktiv for yngre leger samtidig som ordningen revideres for å tilfredsstille Forsvarets behov.

Se departementets side for høring her.

Legeforeingen har gitt sin uttalelse til den siste utredning omkring VAB. Du kan lese mer om dette her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: