NOU 2008:10 Yrkessykdommer

Regjeringen satte i november 2007 ned et medisinsk ekspertutvalg for å utrede og foreslå eventuelle endringer i hvilke sykdommer som kan likestilles med yrkesskade. Utvalget har avgitt sin rapport og du kan lese pressemedingen her og laste ned utvalgets innstilling.

Utvalget har behandlet skader på militærpersoner under internasjonale operasjoner.

"... nåværende trygde- og forsikringsordninger ikke fanger opp de skader og sykdommer som veteraner kan pådra seg, blant annet synes ”sikkerhetsventilen” i yrkesskadeforsikringen ikke å være egnet for slike problemstillinger. Arbeidsgruppen har derfor foreslått flere reformer knyttet til nåværende ordninger." (Punkt 4.4).

Les også innspill fra FD og FSAN (vedlegg 28). Der anføres blant annet at

"Gjennomgangen av tilgjengelige data i Forsvarets helseregister gir ikke holdepunkter for at sykdommer oppstått under operasjoner i utlandet har redusert yrkesmessig funksjon i større grad enn for andre."

Dog anbefaler FSAN følgende:

"”Yrkessykdomslisten” slik det fremstår i dag, gir etter FSANs vurdering ikke et tilstrekkelig vern. På området smittsomme sykdommer vil en liste uansett være mangelfull. Det er derfor nødvendig å ha et ”sikkerhetsnett” for sykdommer som ikke nevnes i listen, men som vedkommende uten tvil har pådratt seg under et oppdrag for Forsvaret. Dagens opplisting inkluderer ikke tilstander under området ”psykisk sykdom”. I første omgang anbefaler FSAN at diagnosen PTSD inkluderes.."

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: