RBA

Forkortelsen RBA står for Redusert Bundet Arbeidstid. Begrepet beskriver stillinger for helseakademikere i Forsvaret og ble innført ved vedtak i Stortinget i 1955 (St. prp. nr. 1 1955 Tillegg 14). På grunn av en rekrutteringskrise vedtok Stortinget at leger og andre helseakademikere ansatt i Forsvaret fikk rett til redusert bundet arbeidstid med hovedstilling og full lønn. Kapteiner/kapteinløytnanter og majorer/orlogskapteiner fikk ved beslutningen 18 timers tjeneste. Oberstløytnanter/kommandørkapteiner fikk 24 timers tjeneste. Ordningen ble innført efter initiativ fra Norsk Militærmedisinsk Forening og sikret at Forsvaret fikk tilstrekkelig tilgang på leger og andre helseakademikere.

På 90-tallet ble ordningen kritisert av Riksrevisjonen. Problemstillingen ble utredet og resulterte i en Stortingsmelding (St. meld. nr. 18 (1994-1995) Om visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret) som behandlet saken. Stortinget konkluderte med at ordningen var hensiktsmessig - i stid med Riksrevisjonenens anførelser - og besluttet at ordningen skulle utvides til også å gjelde psykologer.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: