Pensjon og næringsinntekt for militære leger

Pensjonert KK Stig Akre har ført en diskusjon med Statens Pensjonskasse angående pensjonsrettigheter for militære leger som kan ha interesse for flere.

2010-11-15

Til SPK , Oslo
Pensjon fra SPK . Stig Akre
Spørsmål om rett til næringsinntekt uten pensjonsavkortning

Med den pågående (høsten 2010) rettsaken mot to pensjonerte stortingspolitikere som bakteppe, har jeg et spørmål vedr mine egne rettigheter som pensjonist fra stilling i Forsvaret. Jeg ber om en bekreftelse på informasjon som ble gitt i brev fra dere da jeg startet min forsvarspensjon: Næringsinntekt avkorter ikke pensjonen. Jeg ser på deres hjemmesider at "inntekt fra privat sektor" ikke påvirker pensjonen fra SPK. Privat sektor er arbeidsgiver som ikke har offentlig pensjonsordning: Ikke stillingen som sådan? Under offentlig sektor beskrives stilling med medlemskap, og ikke arbeidsgiver som sådan. Hva da med næringsinntekt utbetalt fra det offentlige? Dvs honorar for en jobb som ikke er tilmeldt offentlig pensjonsordning?

Så skriver jeg litt om Forsvarsansatte og tidlig pensjon, og om Stortingspolitikere og tidlig pensjon og avslutter med min bekymring:

Som tidligpensjonist kan man bli både bekymret og paranoid av den pågående rettsak der to avgåtte stortingsrepresentanter er tiltalt av Økokrim for "grov uaktosmhet" og gjort seg skyldig i "grovt bedrageri" i forbindelse med pensjonsutbetalingene. Her står striden blant annet om det er lov å ha næringsinntekt og hvor høy den kan være. Jeg ser paralleller til egen og andre forsvarspensjonisters situasjon, og har behov for en bekreftelse på at det faktisk er lov for en forsvarspensjonist å ha næringsinntekt, uten at statspensjonen avkortes, selv om næringsinntekten kommer fra "det offentlige". Jeg er kjent med at egne regler kommer tianvendelse når en fyller 67 år og at perioden 67-70 år reguleres særskilt (enn så lenge).

Mvh Stig Akre

Herunder siteres i sin helhet svar fra SPK:

2010-12-20

Stig Akre
Horten
INFORMASJON OM PENSJONSRETTIGHETER
Det er forskjell i regelverket i SPK og Pensjonsordning for Stortingsrepresentanter.
SPK skiller ikke på om næringsinntekt kommer fra privat eller offentlig sektor. Næringsinntekt fra det offentlige vil altså ikke redusere særalderspensjon. (min utheving). Dersom du blir ansatt på ordinære vilkår i det offentlige og blir innmeldt i en offentlig pensjonsordning, vil pensjonen bli redusert. Dersom du har flere spørmål, kontakt Personservice.

Mvh
Torgeir Engebakken,
kundebehandler

Konklusjonen blir således at pensjonerte militærleger lovlig og ubegrenset benyttes som innleide leger på innrykk og sesjon.

Ny søknadsbasert turnustjeneste

Legeforeningen går inn for at dagens turnustjeneste erstattes med en søknadsbasert basistjeneste som første del av en spesialistutdanning.

Den foreslåtte nyordning vil ytterligere kunne svekke tilgangen på unge leger til militær tjeneste (VAB) og svekke den langsiktige rekruttering av alle legekategorier.

Foreningen har startet en diskusjon med sanitetsmiljøene i Forsvaret og Forsvaets Sanitet med forslag om å utvikle en strategi og et forslag til endring i reglene for rekruttering og retensjon av leger til militær tjeneste i den hensikt å komme frem til et omforent forslag om nødvendige justringer og endringer i dagens rammebetingelser.

Les mer om Legeforeningens forslag her.

Meritterende militærlegetjeneste

En arbeidsgruppe nedsatt av Forsvaret og Legeforeningen om meritterende tjeneste har avgitt sin innstilling. Raporten ble høytidelig underskrevet av Presidenten i Legeforeningen og Sanitetssjefen den 17. desember.

Arbeidsgruppen ble nedsatt i 2008 som en frukt av samarbeidsavtalen som ble undertegnet mellom Legeforeningen og Forsvaret den  30. april 2008.

Mandatet for argeidsgruppen var følgende:

I tråd med intensjonsavtalen som er inngått mellom Forsvaret og Den norske legeforeningen (Dnlf) (heretter benevnt partene) er det opprettet et samarbeid mellom partene for å etablere fleksible karriereveier og utdanningsmodeller for leger i Forsvaret i den hensikt at arbeidsvilkårene dermed styrkes, og Forsvaret fremstår som en attraktiv arbeidsgiver for leger. Mest mulig av den tjeneste, utdanning og kompetansehevning som foregår i regi av Forsvaret skal tilpasses slik at dette blir tellende ved søknad om godkjenning av spesialiteter som lege. Videre skal partene se på mulighetene for å kombinere arbeid i Forsvaret med et utdanningsløp mot en medisinsk spesialitet, herunder også se på muligheten for å gjøre tjenesten for vernepliktig akademisk befal meritterende.

Arbeidet har vært preget av en konstruktiv stemning og en rekke mulgihet for postiv endring er identifisert. Rapporten konkluderer med:

Ordningen som er skissert i denne rapporten skal utgjøre en komplett struktur som skal omfatte alle Forsvarets leger. Rapporten har primært tatt for seg tilrettelegging av faglig innhold i tjenesten slik at dette kan gjøres meritterende i henhold til gjeldende regelverk. Den langsiktige målsettingen for ordningen må være å etablere en struktur som er i stand til å ivareta merittering så vel som økonomiske forhold, faglig veiledning og oppfølging av legene. Oppbygging av den totale strukturen må naturlig følge etablering av godkjenning av merittering for tjeneste som militær lege på de ulike nivå.

Norsk Militærmedisinske Forening er meget positive til arbeidet som er utført. Utredningen med anbefalinger gir godt grunnlag for at militær legetjeneste skal kunne gjøres faglig mer interessant og kunne telle legers spesialutdannelse i relevante spesialiteter. Det gjenstår et betydelig arbeide mhp operasjonalisering av avtalen.

Rapporten kan lastes ned her.

Særavtale RBA

Særavtale mellom Forsvarets overkommando og Den norske legeforening om militært ansatte leger i full stilling med redusert arbeidstid (1.3.09 - 28.2.11) er sagt opp og skal reforhandles.

Saken er under behandling i styret.

Medlemmene oppfordres til å sende innspill til endring i avtalen til styret ved Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: