Den første kvinnelige VAB

Den første kvinnelige VAB tjenestegjorde i Sanitetsbataljonen på Setermoen, Hærens styrker, fra 30. april 2007 til 4. mars 2008.

VAB står for Vernepliktig Akademisk Befal og var en betegnelse som ble tatt i bruk på slutten av 1990-tallet. Det har vært vernepliktige medisinere i Forsvarets tjeneste siden 1892.

Kvinner har ikke verneplikt i Norge, men kvinner er gitt mulighet til å avtjene frivillig militær tjeneste. Forsvaret har et mål om å øke kvinneandelen både blant offiserer og menige. Det er hittil kun en kvinne som har avtjent frivillig verneplikt som militær lege. Dette er bemerkelseverdig gitt at andel kvinner som studerer medisin har vært økende i mange år og i dag er flertallet medisinerstudenter kvinner. Det er mange som har oppfatninger om årsaken, men det er klart at forklaringen dels finnes i utilfredsstillende lønnsmessige forhold og dels i manglede aksept for at militær tjeneste gir faglig meritt til spesialistutdannelsen av leger.

Den første kvinnelige vernepliktige lege var Beenish Adeel Chaudry (f. Nawaz). Hun tjenestegjorde sammen med sin mann Adeel Asghar Chaudry som vernepliktig lege på samme tjenestested. Beenish Adeel Chaudry gjennomførte sanitetsoffiserskurs og tjenestegjorde fra 30. april 2007 til 4. mars 2008.

Ung militærlege

Major Geirmund Furnes jobber som militærlege ved Garnisonen i Sør-Varanger, GSV, og har jobbet her siden november 2006. Det var svært tilfeldig at jeg havnet på GSV. Men jeg har ikke angret på valget.
Furnes har skrevet en interessant artikkel i Utposten. Les mer her!

Militærmedisinsk Fagseminar 2010

Foreningen arrangerte et et meget vellykket fagseminar i militærmedisin på Kielfergen MS Color Fantasy fra 24-26. september.

Dette var det første fagseminar foreningen har arrangert på en årrekke og det var 35 deltagere.

Program kan lastes ned her. Medlemmer som er innlogget kan laste ned foredragene her.

Utredning om VAB

Forsvarsdepartementet har gjennomført en utredning om Vernepliktig Akademisk Befal (VAB). Ordningen med vernepliktige leger har forsynt Forsvaret med yngre leger siden slutten av 1800-tallet. Ordningen har gjennom en årrekke vært utfordret og forsyner ikke Forsvaret med tilstrekkelig antall yngre leger. Videre har lønnsforhold vært svært utilfredsstillende (en betydelig lønnsnedgang sammenlignet med turnus og assistenlegejobb) og har sannsynlig en vesentlig betydning for at ordningen ikke tilfredsstiller Forsvarets behov. Ytterligere har ordningen ikke vært faglig attraktiv for yngre leger (sammenlignet med de som har fått fritak eller de som har avtjent siviltjeneste) og dette er kanskje den viktigste årsak til mangel på vernepliktige leger. Ordningen har vært diskutert, debattert og utredet en rekke ganger i løpet av de siste tiår. Flere utredninger er levert uten at Forsvarsdepartementet har tatt tilstrekkelig initiativ til å gjøre ordningen attraktiv for yngre leger eller tilfredsstillende ift. Forsvarets behov. For et par år siden bestemte til og med Forsvarsdepartementet at vernepliktige leger skulle degraderes fra løytnant til fenrik. Denne beslutningen ble heldigvis snudd. Den aktuell utredning inneholder en rekke interessante forslag, men vi avventer at Forsvarsdepartementet tar nødvendige grep for å gjøre ordningen faglig og lønnsmessig attraktiv for yngre leger samtidig som ordningen revideres for å tilfredsstille Forsvarets behov.

Se departementets side for høring her.

Legeforeingen har gitt sin uttalelse til den siste utredning omkring VAB. Du kan lese mer om dette her.

 

Medlemslogin

Motta MILMED nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: